Sie sind hier

Mat Häerz a Séil fir d'Gemeng Jonglënster

News

Eis Kleng si fir eis keng Klengegkeet

D‘ Kanner sinn d‘Zukunft vun eisem Land. Dofir setze mir eis fir modern Schoulgebaier an eng qualitativ héichwäerteg Kannerbetreiung och baussent de Schoulzäiten an. All eis Schoulhäff a Spillplaze musse flott an attraktiv gestallt ginn. Dem Fräizäitangebot fir d‘Kanner an dem Veräinsliewe moosse mir eng besonnesch Wichtegkeet bäi.

Zesumme wunnen - Zesumme liewen an eiser Gemeng

Eis Dierfer solle sech moderat an harmonesch entwéckelen. Mir wëllen dass eis jonk Leit d‘Méiglechkeet kréien, an hirer Gemeng wunnen ze bleiwen. Fir d‘Liewensqualitéit ze erhalen, wëlle mir an all Duerf eng „gréng Long“ schafen, eng Plaz wou d‘Leit sech begéinen a wuelfillen, eng Plaz déi zesumme mat de Leit geplangt an ëmgesat gëtt.

Schaffen a wunnen matenee verbannen

Mir dreiwen déi wirtschaftlech Entwécklung an eiser Gemeng virun a schafe weider Aarbechtsplazen, ouni dobäi d‘ Mobilitéit ze vergiessen. Duerch weider Vëlos- a Spadséierweeër fërdere mir d‘„Mobilitéit douce“. Mir suerge fir weider Mesuren zur Verkéiersberouegung a fir genuch Parkplazen an den Duerfzentren.